"BUĎ VIDIACI A POČUJÚCI, SILNÝ A VYTRVALÝ."

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/tip-na-film1/
my v každom človekovi vidíme brata a chceme žiť v pokoji

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/prejav-andreja-hlinku/

"Ďakujem Ti, že si, lebo 14. február je s Tebou vždy krásny deň."

"Thank you, because you are, the Valentine's Day is always beautiful with you."

-  -  -

"Láska nie je niečo za niečo, ale všetko za nič."

"Love isn't something for something, but everything for nothing."

"Si pre mňa Božím oknom, cez ktoré nazerám do Neba."

"You're God's window and I can see Heaven with you."

-  -  -

Satanove nástroje na ovládanie ľudí:
1.) obchod (peniaze)
2.) politika
3.) náboženstvo (len kresť. náboženstiev je viac ako 33.000)
- hovorí bývalý kazateľ

-  -  -

Sily SVETLA

všetkých krajín

spojte sa ! ! !

(nápis na lístku za dverami)
 
Workers of THE LIGHT, unite ! ! !
(the message behind the door)

-  -  -

Každý modernými vakcínami očkovaný jedinec je hrozbou pre štát, je potenciálnym nositeľom biologických zbraní - cudzej geneticky modifikovanej DNA a rôznych patogénov a vírusov. Čoraz neschopnejšia, pasívnejšia a ustavične chorá generácia - aj to je zásluha očkovania!

Dnes sú takmer všetky vakcíny geneticky modifikované a očkovanie zdravého človeka je vždy zločin. Mozog očkovaného človeka býva poškodený a jeho genetický kód pozmenený, očkovanie znižuje šance na zdravé potomstvo a vyvoláva degeneráciu národa.

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/marian-kuffa-budem-volit-mojho-brata-na-kandidatke-kotlebovcov/

Every single vaxed man is a threat for state, his body is potentially a bank with dangerous genetically modified DNA, patogens and viruses. More passive, more stupid and always sick generation - that's a big result of vaccination too! Today, basically all vaccines are GMO - almost all vaccines are genetically modified! Vaccination of a healthly man is always a crime and should be illegal. "They that be whole need not a physician, but they that are sick." (Matthew 9:12) The brain is being damaged by large amounts of aluminium and the genetic code of mankind is being artificially changed by vaccines. Vaccination may lead to infertility, chances to have healthy, normal, intelligent children are constantly decreasing. Vaccination is a step-by-step genocide.

-  -  -

Volebné programy strán to je ako v rozprávke, kedy každá striga láka človeka do svojho hostinca. Ak by náhodou aj tak predsa vyhral Kotleba, voľby sa budú opakovať až dokedy nebude ten správny demokratický výsledok :-) / There will be election in Slovakia soon. We have now in our mailbox programs of many political parties. It looks like in Slovak tales: there are witches all around and they trying to force a man to choose their cursed pub. Who will enter is lost for a very long time, who will pass around without being seduced could survive. What will happen if a real opposition will win? Election will repeat until the rich capitalists will have their desired "democratic" result :-)

-  -  -

"Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia, je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií." Ján Pavol II., bývalý pápež, ktorý pod zámienkou spájania cirkví tzv. ekumenizmu rozvracal katolícku cirkev. Snáď Ján Pavol II. - tento vlk v ovčom rúchu nemyslel len pracovné sily a tie tradície zotročovania Slovákov cudzími mocnosťami... (angl. sláv, slovan sa povie slave, t.j. otrok, oni nás majú za otrokov) Kto vie, čo členovia rôznych záujmových skupín myslia pod tým pravým pokrokom. Zaujímavé informácie o zločinoch Jána Pavla II. nájdete tu: https://gloria.tv/post/3UZZ341mmm4k3R8uuGjk3DUNp

-  -  -

"Ludia hľadajú čisté a pravé, miesto toho, čo by sa sami mali hľadať byť čistí a praví."

"People are seeking what's pure and right instead of making themselves pure and right." 9.2.2020 19:12
(ľudia hovoria: "Jedine Biblia je čistá", "Jedine naše učenie je pravé" a potom vás zradia za misku šošovice / The people are shouting: "Only our Biblie is pure!" "Only our teaching is pure" and they are able to betray you or even kill you just because you think something else)

-  -  -

"Astrálni paraziti sa vo zvýšenej miere zgrupujú a číhajú na hostiteľa v krčmách a bordeloch."

"Large crowds of astral parasites are grouping and waiting for host in pubs and brothels." (neoverená informácia od duchovne pokročilejšej ženy, unverified information was told by spiritually advanced woman)

-  -  -

"Teda buďte milosrdní, jako aj váš Otec je milosrdný. Nesúďte, a nebudete súdení; neodsudzujte, a nebudete odsúdení; prepúšťajte, a budete prepustení." Lukáš 6:36-37

(Ak ste milosrdní, dostane sa vám tiež milosrdenstvo, ale keď ste vo svojich súdoch a názoroch prísni a neúprosní, dostanete raz tiež aj vy prísnych a neúprosných sudcov)

"Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful. Judge not, and ye shall not be judged: condemn not, and ye shall not be condemned: forgive, and ye shall be forgiven:"  Lukáš 6:36-37 

-  -  -

"Oznámili ti, človeče to, čo je dobré, a čo požaduje Hospodin od teba; iba to, aby si činil súd, miloval milosrdenstvo a chodil pokorne so svojím Bohom." Micheáš 6:8

"He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?" Micah 6:8

-  -  -

"Uvedomil som si, aký je život krehký." chlapec, kresťan, ktorému diagnostikovali nádor na mozgu

"I've realized the life is so fragile..." boy, christian, who was diagnosed with brain tumor

-  -  -

prof. Bonnie Burstow, psychoterapeutka (1945-2020)

"Všetky psychiatrické lieky fungujú tak, že bránia normálnej funkcii mozgu a spôsobujú dysfunkciu. Všetky podstatne narúšajú normálne myslenie a cítenie.Všetky v rôznej miere menia chemické látky v mozgu a jeho štruktúru a zásadne ho poškodzujú. Všetky menia veľkosť mozgu tak, že ho (alebo jeho časť) rozširujú alebo zmenšujú. Všetky sú návykové. Všetky fungujú spôsobom, ktorý spôsobuje, že ich vysadenie je problematické, ba v niektorých prípadoch pravdepodobne nemožné. Všetky spôsobujú dysfunkcie (a vniektorých prípadoch poruchy) v rôznych častiach tela." prof. Bonnie Burstow

-  -  -

"Náboženstvo to je strategické myslenie umožňujúce ľudstvu prežiť tisícročia."

"Religion is the strategic thinking what allows mankind to survive for thousands and thousands years."
Sergej Nikolajevič Lazarev, ČLOVEK BUDÚCNOSTI 3

-  -  -

"Malinký krôčik vpred často býva výsledkom poriadneho kopanca zozadu." Mirzakarim Norbekov

"Very often, a tiny little step forward proves to be the result of a proper kick from behind." Mirzakarim Norbekov

-  -  -

"There is no word to describe love, that is why we have collected very famous funny love quotes that will surely make you laugh." "Neexistuje slovo, ktoré by mohlo popísať lásku, preto sme vytvorili zopár slávnych citátov, ktoré vás určite rozosmejú."

https://www.poetryclubs.com/2019/06/funny-love-quotes.html

-  -  -
"Je hlúpe domnievať sa, že zákon začína pôsobiť až vtedy, keď si ho ľudia uvedomia a pochopia" / It's stupid to think that law is starting to take effect after that people are understanding it and accepting it." Daniil Andrejev - Růže Světa, Rose of the World 
-  -  -

"Pani prezidentka deklarovala, že je prezidentkou všetkých ľudí. Žiaľ, tak to nie je. Vo chvíli, keď jej ústava ukladá povinnosť v rozpore s jej liberálnym zmýšľaním, vtedy začína špekulovať a kľučkovať." Erik Zbiňovský https://alianciazanedelu.sk/archiv/5166

-  -  -

Pravá pobožosť; milovanie peňazí.

"No, je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Lebo nedoniesli sme ničoho na svet, a je zrejmé, že ani nemôžeme nič odniesť. Ale keď máme pokrm a odev, tým sa spokojíme. A tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do pokušenia a osídla a do mnohých žiadostí nesmyselných a škodlivých, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zatratenia. Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolesťami. Ale ty, ó, človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spravedlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou." List sv. Pavla Timoteovi 6:6-11

Bojovať dobrý boj a uchopiť večný život. Veličenie Kráľa kráľov.

"Bojuj dobrý boj viery, uchop večný život, do ktorého si aj povolaný a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý oživuje všetko, a pred Kristom Ježišom, ktorý osvedčil dobré vyznanie pred Pontským Pilátom, aby si zachoval seba čo do toho prikázania nepoškvrneného a bezúhonného až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, ktoré ukáže vo vlastných časoch ten blahoslavený a jediný Mocnár, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich, ktorý má sám jediný nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle, ktoré nevidel nikto z ľudí ani nemôže vidieť, ktorému česť a večná sila. Ameň." List sv. Pavla Timoteovi 6:12-16

-  -  -

Sergej Nikolajevič Lazarev

"Ever" (žid je po rusky jevrej) znamená v preklade "ten, ktorý prekročil", to znamená človek, v ktorého duši došlo k transformácii hodnôt. Človek, ktorého zmyslom života sa stalo priblíženie sa k Bohu, nie zmyselné, materiálne a duchovné pôžitky. V každom jeho prianí je obsiahnutá túžba po zjednotení. Človek si v každom okamihu praje splynúť s tým, k čomu smeruje."

S.N. Lazarev, ČLOVEK BUDÚCNOSTI 3

"Yevryei (russian Еврей) or "jew" means "he who has crossed", that means a man, who has inside his soul already trasformed values. A man, who 's meaning of life is to bring himself to God, not sensual, material nor spiritual pleasure. Inside of every single wish is hidden the desire for unity with God. In every moment a man wants to be unified with that what he's heading fighting for." S.N. LAZAREV, book MAN OF THE FUTURE 3

-  -  -

"...nezvýšilo sa tomu, kto nasberal mnoho, a ten, kto málo, nemal nedostatku..." Exodus 16:18

"...he that gathered much had nothing over, and he that gathered little had no lack..." Exodus 16:18

"Božie, duchovné a prírodné zákony platia bez výnimky v celom univerze a ich porušenie má vždy fatálne následky. Preto jediné slobodné rozhodnutie človeka je to, či ich bude rešpektovať alebo nie. Všetko ostatné je len dôsledok tohto rozhodnutia." MUDr. Gustáv Solár, PhD., akupunkturista, psychiater, rehabilitačný lekár, prezident Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny 

-  -  -

"Cisár je nahý a demokracia je podvod. Ak existuje systém založený na vydávaní peňazí, vždy víťazí ten, kto ich má najviac. O vláde ľudu a spoločných záujmoch nemôže byť ani reči." Tibor Eliot Rostas, ZEMAVEK 2/2020

-  -  -

"Prijatie situácie ako Božej vôle nestačí - aj dobytok to prijíma. Uvedomenie si, že SKUTOČNOSŤ JE VŽDY TAKÁ AKÁ JE

je jedna časť. Druhá časť je venovať energiu namiesto hnevu a skľúčenosti na zmenu a zlepšenie situácie, vytrvalé hľadanie a nachádzanie východiska má väčší zmysel ako plakať a zúriť."

-  -  -

"Kto chce vládnuť nad svetom, musí získať aspoň čiastočnú kontrolu nad ľudskými myšlienkami. Kto si chce vládnuť sám alebo koho vládcom má byť Svätý Boh, či je to kresťan, či budhista, každý musí dosiahnuť aspoň čiastočnú kontrolu nad tým, čo si myslí. Myšlienky nesmie ani naschvál vytvárať, ani naschvál potláčať. Ide o trvalé udržanie alebo vždy keď je to treba "spomenutie si" na ticho a živé prázdno "za myšlienkami".

-  -  -

"Dnes sa výrobky neprispôsobujú normám, ale normy výrobkom. Jedna hexavakcína obsahuje 830 mikrogramov hliníka, čo je pre 5 kg vážiace dieťa 33x viac ako povoľuje norma z r. 1980. Takmer každé dieťa má po očkovaní úplne viditeľné problémy - poruchy reči, poruchy spánku, poruchy príjmu potravy. Očkovanie je najhoršia vec, ktorú normálni rodičia robia svojim deťom. A čo sa mobilov týka, základňová stanica vyhovie norme od 2,5 m ale ľudia, čo bývajú 50 metrov oproti majú obrovské problémy. Potom kto robí tieto normy?"

- - -

https://www.biblik.sk/products/daniil-andrejev-ruze-sveta/

 

"Nezvratná axióma je, že človek žijúci len pre seba dokonca ani nie je nula, ale záporná veličina pre ľudstvo." Daniil Andrejev, Růže Světa / Irreversible axiom is, that a man living only for himself isn't a zero, but a negative parameter for mankind." Daniil Andreyev - The Rose of the World

- - -

"Dnes neporáža veľký malého, ale konajúci váhavého."

"Today will not win a big man over a little, today will win a man who doesn't hesitate and acts wise."

- - -

"Intelligent loneliness is better than a stupid company.

"Lepšia inteligentná samota ako sprostá spoločnosť."

- - -

 

"Na druhého sa pozeraj zhora len vtedy, keď mu chceš pomoct vstať." Jesse Jackson, americký politik a farár

"Never look down on anybody unless you're helping them up." Jesse Jackson, U.S. politician and baptist pastor

- - -

Sergej Nikolajevič Lazarev

"Starostlivosť o vlastnú dušu, privedenie jej do poriadku, zlepšenie vlastného charakteru, schopnosť odpúšťať a prijímať Božiu vôľu sú základom zdravia. Každý deň by sme mali byť o niečo dobrosrdečnejší, štedrejší, odvážnejší, nezávislejší, lepšie chápať ľudí, ktorí sú okolo nás, starať sa o nich, skladať im komplimenty, nepochovávať svoju energiu ale ju realizovať - tak vyzerá každodenná práca na sebe." S.N. Lazarev, Človek Budúcnosti 3

- - -

"Veci treba vnímať najprv ako ticho a prázdno, až potom napr. ako kameň a strom" Dr. Eduard Tomáš / "Everything we shall to see at first as a silence and emptiness. At first we shall always see this truth, at second we can see a tree, a stone, etc." Dr. Eduard TOMAS, one of the greatest czech mystics and spiritual teacher, book author, philosopher, master of Yoga practice, master of the ancient spiritual teachings of the East (25.11.1908 - 26.5.2002)

- - -

"Ale váš otec ma oklamal a zmenil desaťkrát moju mzdu, avšak Bôh mu nedal, aby mi zle urobil." Genesis 31:7

"And your father hath deceived me, and changed my wages ten times; but God suffered him not to hurt me." Genesis 31:7

- - -

"Ja som presvedčený o tom že ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom." Andrej Kiska - prvý americko-slovenský prezident ("Ak sa jedná o záujmy proletariátu, o morálke nemôže byť ani reč!" - štátnik VOSR)

https://www.biblik.sk/obrazky#krstny-otec-jpg

"I am convicted about that, human rights shouldn't be above business interests." Andrej Kiska, former Slovak president ("Human rights shoulnd't be above proletariat interests." politician, USSR, comunism, gulags, dictature, worst like fascism! In comparison with J.V.Stalin-demonic creature an a mass murderer, was Adolf Hitler an angel!")

- - -

"TOTO SÚ OBLAKY ZASIEVANÉ LIETADLAMI ČO VYPÚŠŤAJÚ AEROSÓLY DO VRCHNEJ ČASTI ATMOSFÉRY." Dr. Jasper Kirkby, vedec z CERN

https://www.youtube.com/watch?v=iuGWOrVSgF8&list=PLXihFlfJ3Y4eqXEeFcIDWTnjSwB_kqecv&index=6

https://www.whale.to/b/chemtrails.html

https://www.youtube.com/watch?v=iuGWOrVSgF8&list=PLXihFlfJ3Y4eqXEeFcIDWTnjSwB_kqecv&index=6

- - -

"Ja Ficovi neverím už nič. Aj keď je samozrejme nekonečne lepší, ako tí duševne chorí blázni, ktorí chcú pozývať islam (arabov a černochov), podporujú LGBTI, Istanbulský dohovor a iné nepriateľské kroky Západu a Vatikánu proti Slovensku. Ale aj tak je už dávno "zapletený" a určite tak namočený, že je nesvojprávny. Musí odísť zo Slovenskej politiky. Však Kysucký dole píše, že demokratickí politici sú vždy zapletení a po každom volebnom období ich treba vymeniť, pretože sú už potom nepriatelia národa a sú schopní podpísať čokoľvek proti štátu a sú to dokonalí vlastizradcovia, pretože sú ľahko vydierateľní zahraničnými tajnými službami a iným sviňami... Demokracie sú všade ovládané zločincami a tak isto je to aj na Slovensku. Vzhľadom na princípy existencie a fungovanie demokracie je v súčasnosti podľa mňa jediná strana, ktorá ešte nie je "zaviazaná" nepriateľskému Západu jedine Kotlebovci. Ale ak nechete veriť, že demokracia je zločinecký politický systém štátneho zriadenia, tak si prečítajte knihu OBRODA SLOVANOV. Preto je totalita odstane lepší a výkonnejší ekonomický systém než demokracia. Pekne je to vidieť na ekonomike Číny, ako totalitne valcuje celý demokratický Západ aj východ." Novapalo https://www.hlavnespravy.sk/smer-sd-predstavil-tri-hlavne-priority-socialneho-programu/2021567

 

- - -

"Úspech je postupná realizácia hodnotného sna." Dexter Yager, miliardár, Amway

"The success is the step-by-step realization of such goal, what is really worth!" Dexter Yager, the Amway billionaire

- - -

"Keby ľudia vedeli, o koľko životnej energie prídu vždy, keď sa rozčúlia, v živote by sa nerozčúlili." Daniel Swami Dayananda (Zem&Vek 1/2020)

"Who knows how much life energy is burned and wasted by anger, he'd rather never become angry." Daniel Swami Dayananda

- - -

"Drogové kartely dajú úradníkom mená a povedia: "Týchto ľudí zatknite a týchto necháte prejsť!" Kartely tak prepašujú svoje drogy a zároveň si uzmierujú úrady keď im predhodia obetných baránkov." Robert Pringle

https://uloz.to/file/ZYIpgFVYHC2V/veznem-v-cizine-s06e08-pomsta-drogoveho-dealera-robert-pringle-cz-dub-avi

- - -

"I miss the comfort in being sad!" Kurt Cobain, singer, egoist & suicider

"Necítim sa pohodlne, keď som smutný." Kurt Cobain, spevák, egoista a samovrah

"Find comfort in pain!" James Blunt, soldier who was risking his life & singer

"Nájdi si pohodlie aj uprostred utrpenia." James Blunt, vojak čo riskoval život a spevák

- - -

"Obráťte zreteľ ku mne, aby ste boly spasené, všetky končiny zeme, lebo ja som silný Bôh, a niet viacej nikoho." Izaiáš 45:22

https://www.biblik.sk/news/izaias-45/

"Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth: for I am God, and there is none else." Isaiah 45:22

-      -      -

 

"Je 16 januára 2020, 19:45. V posledný týždeň tu v Trenčíne bolo poriadne zima. V Bratislave teplota v januári 2020 podľa tohto zdroja nepresahovala 5 stupňov, na zaskl. balkóne sú práve 2 stupne. Chvíľu som vetral pri zažatom svetle, a vletela sem obrovská tučná mäsiarka! Dva dni sypali chemtrails (streda, štvrtok v TN boli nálety posýpacích lietadiel až brutálne) Rozmýšľam, po tom čo som tento rok videl to obrovské množstvo mäsiarok, a keď ich vidím aj teraz v zime - nezdá sa mi to na celkom normálne muchy. Možno ich sypú tiež z tých lietadiel, alebo odkiaľ sem teraz v zime tá tlstvá vykŕmená mucha priletela? Lebo mám pocit, akoby prakticky všetky muchy až na tento typ boli celoročne takmer všetky mŕtve! Vyzabíjali chemtrailsom hmyz a teraz nasadzujú nejaké nové modely hmyzu, čo to zvládajú?"

-      -      -

"Keď potom za včasrána zase išiel do mesta, zlačnel. A vidiac jeden fík pri ceste išiel k nemu, ale nenašiel na ňom ničoho, iba lístie a povedal mu: Nech sa nikdy viac neurodí z teba ovocia až na veky! A fík naskutku vyschnul. A keď to videli učeníci, divili sa a hovorili: Jako naskutku vyschnul fík! A Ježiš odpovedal a riekol im: Ameň vám hovorím, že keby ste mali vieru a nepochybovali by ste, nie len to s tým fíkom vykonáte, ale aj keby ste povedali tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora! stane sa, a všetko, za čokoľvek by ste veriac prosili na modlitbe, dostanete." Matúš 21:18-22 (Každý, kto nenesie Bohu ovocie bude vyťatý ako neplodný strom! Podobenstvo je o nás ako jednotlivcovi aj o nás ako celej civilizácii. Boli sme dostatočne bdelí aby sme stihli dozrieť v čas, ktorý Boh určil ako čas vydať ovocie?)

This Words bellow are really serious warning for us as a single person, but for us as a civilization! Do we bring fruit to God everytime when He could call?

"Now in the morning as he returned into the city, he hungered. And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward for ever. And presently the fig tree withered away. And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away! Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done. And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive." Matthew 21:18-22

-      -      -

"Je treba, aby sa každý, kto sa rozhodne pre život s Bohom naučil sebaovládanie a tak prekonával zlé návyky a túžby. Sebakázeň napomáha človeku k získaniu duševnej a duchovnej sily, aby porozumel Božiemu Slovu a poslúchal Ho." Audio CD - TEN KTERÝ PŘICHÁZÍ (časť 10. Hlas z poušte - toto super CD je na stiahnutie tu, celý archív tu) "Everyone who makes the decision to live with God must teach self-control (control of body and mind, self-government). That's the only way to overcome bad habits and desires. Self-control helps a man to find mental and spiritual forces for uderstanding the God's Word and obeying Him." Audio CD - There He Comes, czech only:

https://uloz.to/file/31ew7QkCrsvn/ten-ktery-prichazi-rar

-    -    -

"Ale Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol; lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred očima, ale Hospodin hľadí na srdce."  1.Samuelova 16:7

"But the LORD said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the LORD seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the LORD looketh on the heart." 1.Samuel 16:7

-    -    -

"Ale vy, ktorí opúšťate Hospodina, ktorí zabúdate na vrch mojej svätosti, ktorí strojíte bohu Šťastenovi stôl a Osudu nalievate strojeného vína, vám dám taký osud, že vás vydám meču, a všetci sa zohnete, aby ste boli zabití, pretože som volal, a neohlásili ste sa; hovoril som, a nepočuli ste, ale ste robili to, čo je zlé v mojich očiach, a vyvolili ste si to, čo sa mi neľúbi." Izaiáš 65:11-12

"But ye are they that forsake the LORD, that forget my holy mountain, that prepare a table for that troop, and that furnish the drink offering unto that number. Therefore will I number you to the sword, and ye shall all bow down to the slaughter: because when I called, ye did not answer; when I spake, ye did not hear; but did evil before mine eyes, and did choose that wherein I delighted not." Isaiah 65:11-12

-    -    -

"Čím viac sa poddáte Bohu, tým viac si Vás bude môcť použiť." Libor, kresťan

orig. "Čím více se poddáte Bohu, tím více si Vás bude moci použít."

"The more you submit everything to God, the more He will be abble to use you."

Libor, Christian (I think he thinks "everything to God" that means: desires, plans, future, thinking, opinions, sexuality, spirituality, whole life, simply everything - soul, body and mind - everything to God)

-  -  -

"Nenávisť, urážka a odsúdenie, to je túžba zničiť nedokonalé, ktorá sa neskôr prejaví v činoch. Akonáhle človek, ktorý rád odsudzuje a uráža sa, uvidí svoju vinu, začína nenávidieť a zabíjať samého seba." S.N. Lazarev, kniha ČLOVEK BUDÚCNOSTI 3:

https://www.biblik.sk/lazarev-clovek-buducnosti/

"Hatefulness, offending and judging, that's a desire to destroy everything, what is considered as imperfect. This thinking will be soon developed into acts. If the man who is being offended and judging others, would see his faults, he's starting to hate himself, and after all - it's killing himself." S.N. LAZAREV, the book MAN OF THE FUTURE 3

-  -  -

"My nič nepotrebujeme iba veriť v Dobro. Nič zlé v sebe nedržať. Pretože čokoľvek zlé máme v sebe a nechceme to pustiť, to je tá blokáda, stena, ktorá nám bráni v príjme dobrého. My sa toho zlého musíme zbaviť, na to je ten smeťák, čo spomínal Bruno Gröning, že to máme tam hodiť. Všetko zlé nahádzať do smeťáka a potom to ide. A ide to pre všetkých, pre každého, kto to potrebuje." Duše K 5.1.2020 tentokrát O Ceste ku Zdraviu prostredníctvom učenia Bruna Gröninga:

https://www.youtube.com/watch?v=ME4nt1pO5oE

-  -  -

Sergej Nikolajevič Lazarev

"Keď nám správne hodnotenie situácie neposkytne cit, potom rozum nás zachráni tak v jednom prípade z piatich." / "Where our feeling doesn't show the correct view of the situation, thereafter our brain will save us in one case from five."

"In the critical moments one of possible ways to survive is to forget ourselves and focus to help to the others." S.N. LAZAREV        

"V kritickej chvíli ale človek môže prežiť tak, že zabudne na seba a skoncentruje sa na pomoc iným." S.N. LAZAREV, Kniha Diagnostika Karmy 4

"Najlepším korením je hlad." / "THE BEST SPICE IS HUNGER." S.N. Lazarev, citát z prednášky PYŠNÁ ŽENA / Haughty woman (CZ, RU): https://www.youtube.com/watch?v=8Eydzy4vw0s

-  -  -

"Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, jako som i ja zvíťazil a sedím so svojim Otcom na jeho tróne." Zjavenie sv. Jána 3:20-21

"Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne." Revelation 3:20-21

"Preto, že si ostríhal slovo mojej trpezlivosti, i ja budem teba ostríhať a vytrhnem ťa z hodiny pokušenia, ktorá prijde na celý svet zkúsiť tých, ktorí bývajú na zemi." Zjavenie sv. Jána 3:10

"Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth." Revelation 3:10

-  -  -

"Kto chce niečo zmeniť, musí sa nechať Božím Slovom presvetľovať a od nepotrebných myšlienok svoju myseľ odľahčovať. Tak je pre človeka možné realizovať podstatné zmeny a stúpať hore." https://www.biblik.sk/news/na-vedenie-statu-priemerna-moralna-uroven-nestaci/

 

"Moje dieťatká, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou." 1Jn3:18

"My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth" 1John3:18

"Väčšej radosti nad to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde." 3Jn1:4

"I have no greater joy than to hear that my children walk in truth." 3John1:4

 

"A keď sa narodil Ježiš v Judskom Betleheme za dní kráľa Heródesa, tu hľa, mudrci od východu slnca prišli do Jeruzalema a hovorili: Kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnca a prišli sme sa mu pokloniť." Matúš 2:1-2

"Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him." Mat. 2:1-2

 

"Upozorňujem vás na to milí priatelia, že my - každý človek potrebuje požiadať Boha, aby ho opäť priviedol späť na Cestu, Ktorá je skutočne určená Bohom. Tak vás vyzývam, vyzývam každého z vás: Zastav sa!"

https://www.youtube.com/watch?v=t8uKnHikHVI&t=70m

"DÔVERUJ A VER, BOŽIA SILA POMÁHA A UZDRAVUJE." Bruno Gröning

"Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby nevravely lesti, a nech sa odkloní od zlého a činí dobré; nech hľadá pokoj a stíha ho." 1.Petrov 3:10-11

"For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it." 1 Peter 3:10-11

-   -   -

"Vlastniť veľa peňazí stojí za hovno, ale ťažko to vysvetlíte bezdomovcovi, ktorý nemá na guláš." rozhovor s českým miliardárom

"To be an owner a lot of money is as worth as a peace of shit, but this is hard to explain to a homeless who hasn't got some coin for his goulash." czech billionaire

-   -   -

"V dobách, keď bola cholera, vedci boli presvedčení, že sa šíri éterom. Jeden vedec však tvrdil, že cholera je kôli splaškom a konkrétne kôli nejakému neviditeľnému mikroorganizmu, ktorý preniká do podzemnej vody. Vtedajšia vedecká komunita ho "popravila", "ukameňovala" a vysmiala, vraj žiadne mikroorganizmy vo vode nie je vidieť! Ten vedec však skôr než existovali prístroje tvrdil, že existujú nejaké baktérie, že sa musia odviesť a izolovať splašky z mesta, a viac nebude cholera! Ten vedec však zomrel opovrhnutý a zabudnutý. Jedného dňa poslanci schválili kanalizáciu a po jej vybudovaní sa neobjavil jediný prípad cholery. Z toho vyplýva, že vedecká metóda nie je jediná dostačujúca pre poznanie sveta, a stále existujú veci oveľa jemnejšie ako dokážu zaznamenať aj dnešné meracie prístroje! Teda aj dnešní vedci sa môžu rovnako mýliť, a robiť úplne protiľudské, debilné a nemorálne opatrenia, ako napr. propagácia očkovania, propagácia Wi-Fi, 5G, smart-city a pod..."

https://uloz.to/file/YyiCax4FksAL/04-sedm-divu-technicke-civilizace-kral-kanalu-avi

-   -   -

"Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým." Jakob 2:10

"For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all." James 2:10

-   -   -

"Keď všetci pod nebom rozoznali krásne ako krásne, objavila sa ošklivosť. Keď poznali dobré ako dobré, bolo tu nedobré. Preto prítomnosť jedného vytvára neprítomnosť druhého, ľahké a ťažké dáva zmysel jedno druhému, dlhé a krátke tvorí spoločnú mieru, vysoké a nízke sa k sebe vzťahuje, zpev a hudba sa dopĺňajú, predtým a potom sa nasledujú. Preto múdry nekoná zo seba a učí bez slov. Desaťtisíc vecí povstáva bez jeho pričinenia a nasledujú ho. Múdry im dáva život, ale nevlastní ich, činí, ale nevytvára žiadnu závislosť, završuje bez zásluh, a preto ho úspech neminie." Lao C' - Tao te ťing (ISBN 978-80-7363-937-2) (komentár Wang Pi: Potešenie a hnev majú rovnaký koreň, súhlas a nesúhlas vychádzajú z rovnakých brán; úspech sa dostavuje iba ak jednáme v súlade s vecmi; súlad nemožno vlastniť ani si zaň pripočítavať zásluhy)

-   -   -

"But this I say, brethren, the time is short: it remaineth, that both they that have wives be as though they had none; And they that weep, as though they wept not; and they that rejoice, as though they rejoiced not; and they that buy, as though they possessed not; And they that use this world, as not abusing it: for the fashion of this world passeth away. But I would have you without carefulness..." 1Cor 7:29-32

"Ale to hovorím, bratia, že čas je krátky, aby ostatne aj tí, ktorí majú ženy, boli, jako keby ich nemali; a ktorí plačú, jako čo by neplakali; a ktorí sa radujú, jako čo by sa neradovali; a ktorí kupujú, jako čo by tým nevládli; a ktorí používajú tento svet, ako takí, ktorí nezneužívajú. Lebo ta ide spôsob tohoto sveta. A chcel by som, aby ste boli bez starostí..." 1.Kor 7:29-32

Sergej N. Lazarev, citát z knihy Človek budúcnosti 3

"Bez vnútroného cieľa sa človek mení na zviera. Zrieknutie sa všetkých svetských cieľov u mníchov, meditácia, úplné odpútanie sa u stúpencov východných náboženstiev, to všetko je iba zámena okamžitých, taktických cieľov za hlavný, strategický cieľ. Ak nemá štát a spoločnosť jasne formulovaný cieľ, postupne sa rúca." / Without an inner goal a man is changing to an animal.  When the society and state hasn't a goal what is defined clearly, it is falling down." S.N. Lazarev

-   -   -

Dr. Paul Brunton:

BE

EGO-FREE.

(Buď prostý ega, oprosti sa od ega, BUĎ.)

"Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ." Philemon 1:3

"milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista."  Filémonovi 1:3 

-   -   -

"Ak ste zdraví, ste bohatí."

"Rich is a man who is whole."

Bruno Gröning - liečiteľ / healer ( * 30.5.1906 - † 26.1.1959 ) 

https://www.youtube.com/watch?v=VDgOF_hUtBg

- - -

"Všetko živé vrátane človeka sa k Bohu približuje skrze tri božské vlastnosti, ktoré sú mu vrodené: slobodu, lásku a spoluúčasť na Božom Diele. Tvorba v súlade s Bohom je cieľ, láska je cesta, sloboda je podmienka." Daniil Andrejev

"Pravá náboženská činnosť je svojim spôsobom služba spoločnosti, a pravá služba spoločnosti je súčasne náboženskou činnosťou." Daniil Andrejev - Růže Světa

-   -   -

"Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen." Eph 6:23-24

"Pokoj bratom a láska s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušiteľnosti. Ameň." Ef 6:23-24

"A PRIŠIEL A ZVESTOVAL POKOJ VÁM ĎALEKÝM A POKOJ BLÍZKYM"  Ef. 2:17

"No, ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia, ktorí boli za riekou, a či bohom Amorejov, v ktorých zemi bývate, ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi." Jozua 24:15

20.12.2019

"And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh." Eph. 2:17

"And if it seem evil unto you to serve the LORD, choose you this day whom ye will serve; whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell: but as for me and my house, we will serve the LORD." Joshua 24:15

"Zo všetkého najdôležitejší sú ľudia, ktorých milujete. Starajte sa o nich, buďte s nimi, pretože nikdy neviete, kedy tomu môže byť koniec." Mark Greening, Vězněm v cizine - pašerák eskamotér  https://www.youtube.com/watch?v=Efdm04SkNdw

"WHAT'S REALLY IMPORTANT IS PEOPLE YOU LOVE. TAKE CARE OF THEM. AND STAY WITH THEM. BECAUSE YOU NEVER KNOW WHEN THAT'S GONNA END." Mark Greening, Locked up Abroad S07E5 Japan

https://www.youtube.com/watch?v=kLEDKDyE2BU

-   -   -

"Ej bude tu kuca paca. A ja uz sa aj tesim. Pisal som krat. Kto si mysli, ze toto este pojde riesit vo volbach je idiot. OVLADA VAS PAR LUDI." https://www.hlavnespravy.sk/ustavny-sud-pozastavil-ucinnost-predlzeneho-volebneho-moratoria/1992836

The top commnet at slovak news server hlavnespravy.sk

"There will be boom-boom here soon. And I'm so happy! I wrote it many times. Who thinks the elections could solve something, is an idiot! A few people controls everything!" (probably a reaction due to weird elections victory of Mrs. Caputova in Slovakia. Slovak people consider Mrs. Caputova as fraud president and that's why she's the most hated political leader in Slovakia ever! https://www.biblik.sk/news/manipulacia-prezidentskych-volieb/

-   -   -

"Poznám najmenej troch ľudí, ktorým injekcia s kontrastnou látkou spôsobila vážne psychické problémy." Sused, 18.12.2019 / After they received injection with contrast media I know at least three people suffering serious mental problems." Neighbour, 18.12.2019

VŽDY, KEĎ JE TO MOŽNÉ, JE LEPŠIE SA VYHNÚŤ AKEJKOĽVEK INJEKCII, INFÚZII A NAJMÄ OČKOVANIU! Keď výrobu zdravotníckeho materiálu má pod kontrolou globálna satanská mafia, ktorá zarába na chorobách, utrpení a chce znížiť počet ľudí na Zemi, každá injekcia je potenciálna chemická alebo biologická zbraň! STARAJTE SA O SVOJE ZDRAVIE! / IF IT'S POSSIBLE, STAY AWAY FROM ANY INJECTION, INFUSION, VACCINATION! Developing of medical materials is under control of global satanic mafia. They get money and energy from sickness, suffering and they want to reduce population. That's why any injection or medication should be considered as a potencial chemical or biological weapon! TAKE CARE OF YOUR HEALTH!

-   -   -

"Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, v tom: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! Ale ak sa navzájom hryziete a žeriete, hľaďte, aby ste neboli jedni od druhých strávení." Gal 5:14-15

- - -

„Žid nazýva iné národy gójmi, to znamená: pohani, nečistí, otroci, nepriatelia; nenávidel každého, kto nebol Židom.“ Ján Kollár, (1793-1852)

https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Koll%C3%A1r

"Jew calls other nations goyas, that means: pagans, unclean, slaves, enemies; hating everyone who was non-jew." Jan Kollar, (1793-1852) slovak preacher and political leader

https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Koll%C3%A1r

„Židovský element vnáša do žurnalistiky drzú opovážlivosť, arogantnú duchaplnosť, rozvrat, literárnu ľahkovážnosť… Divadlá sa celkom požidovčili: autor je Žid, herci sú Židia, obecenstvo je väčšinou tiež židovské. Také víťazstvo židovstva v relatívne neveľmi početnej maďarskej spoločnosti sa nemôže neodraziť zhubne na duši národa. Toto židovské jadro má na vine aj terajší divoký šovinizmus a národnostné spory. Súčasná spoločnosť sa zameriava skoro výlučne na žurnalistiku a žurnalistika je skoro celá v rukách Židov.“ Svetozár Hurban Vajanský, 1908

https://rostas.news/klin-zidov-medzi-slovanmi/

-  -  -

Je rok 2019: Podpredseda údajnej slovenskej vlády a minister životného prostredia je na Slovensku nejaký Maďar László Sólymos. Minister dopravy je na Slovensku Maďar Arpád Érsek. Minister spravodlivosti na Slovensku, ktorého ministerstvo finančne podporuje pochod homosexuálov je Maďar Gábor Gál. Tzv. ombudsman, údajný ochranca práv Slovákov je na Slovensku nejaká maďarská cigánka Mária Pataky-ová, známa propagáciou homosexualizácie a homopochodov. Náš Andrej Hlinka by sa v hrobe obracal! Ak by na Slovensku vznikla nejaká polovojenská skupina, ktorá by takéto doočíbijúce provokácie začala postupne odstraňovať, vôbec by nás to neprekvapilo. (založenie takejto skupiny spočiatku ilegálnej, odstraňujúcej páchateľov neprávostí a všetkých verejných podporovateľov zvráteností je skôr či neskôr žiadúce a vyslovene potrebné pre svetovládu) Do vedenia štátov sa zrejme vďaka EU naschvál dosadzujú tí, ktorí národ nenávidia, pre EU je národ prekážkou. Nejaký konflikt, ktorí vlastne títo agenti-provokatéri už vôbec svojou prítomnosťou vyvolávajú, je žiadúci, aby sa proti "rasistom" a "homofóbom" mohlo zasiahnuť, najlepšie trvalou prítomnosťou cudzích vojsk a najlepšie na úrovni kontinentu, aby vznik svetovej vlády mal svoje opodstanenie. Keď má jeden alebo dva štáty medzi sebou veľký problém, je tu OSN, ale keď má veľký problém 10 štátov alebo celý kontinent? Nie je náhodou propagácia homosexualizácie a násilný import islamistov do Európy snahou o vyvolanie kontinentálneho konfliktu?

-   -   -

“Jedinou zbraňou proti boľševickým komunistickým prúdom je len náboženstvo.”

"MY V KAŽDOM ČLOVEKU VIDÍME BRATA A CHCEME ŽIŤ V POKOJI."

Andrej Hlinka (1864-1938)

https://www.biblik.sk/news/prejav-andreja-hlinku/

"We see everyone man as our brother and we want to live in peace." Andrej Hlinka (1864-1938) slovak preacher and the true politicical leader

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrej_Hlinka

______________________________________________________________________________________________________________

"Tam som im dal svoje ustanovenia a oznámil som im svoje súdy, ktoré, keby ich činil človek, žil by nimi." Ezechiel 20:11

"And I gave them my statutes, and shewed them my judgments, which if a man do, he shall even live in them." Ezekiel 20:11

 -   -   -

"Be still, and know that I am God" (Psalms 46:10)

"Buď ticho a spoznaj tak svojho JA SOM." (voľný prekl. Žalm 46:11)

-   -   -

"Ale to hovorím, bratia, že čas je krátky, aby ostatne aj tí, ktorí majú ženy, boli, jako keby ich nemali; a ktorí plačú, jako čo by neplakali; a ktorí sa radujú, jako čo by sa neradovali; a ktorí kupujú, jako čo by tým nevládli; a ktorí používajú tento svet, ako takí, ktorí nezneužívajú." 1. Kor 7:29-31

-   -   -

"Pocit hladu, únava a pot musia byť sprevádzané dobrosrdečnou náladou."

S.N. LAZAREV, z knihy Diagnostika karmy 9

"Feeling hunger, feeling tired, even if you sweat - you have to keep a good mind."

note Biblik: hunger, feeling tired, sweat - all are opportunities to achieve something. Sometimes we do it artificially (fasting, jogging), sometimes it comes by itself (fatigue). If we keep good mind and joy, (finding comfort in pain) we can understand something. Try to catch your opportunities. You don't have to smile if you want to cry - this is dangerous! But don't cry too much and don't smile too much:

"And they that weep, as though they wept not; and they that rejoice, as though they rejoiced not; and they that buy, as though they possessed not;" 1. Cor 7:30

- - -

Známosť nadúva, ale láska vzdeláva.

"Ale ak niekto myslí, že niečo vie, ešte nepoznal ničoho, jako treba poznať." 1. Kor. 8:1-2

"Knowledge puffeth up, but charity edifieth. 

And if any man think that he knoweth any thing, he knoweth nothing yet as he ought to know." 1. Cor. 8:1-2

- - -

"Odhliadnuc od všetkých ilúzií vytváraných v tomto zmysle prívržencami vedeckej metódy, táto nikdy nebola, nebude a ani nemôže byť jedinou poznávacou metódou, ani jedinou metódou osvojenia hmoty." Daniil Andrejev - RŮŽE SVĚTA

"The scientific method despite of all of her fans, cannot be the only one method for knowing the world, nor the only one method for understanding the matter." (free transl. from book of Daniel Andreev - The Rose of The World)

- - -

"Potrebujete vytrvalosť, aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie." Hebr. 10:36

"For ye have need of patience, that, after ye have done the will of God, ye might receive the promise."

"Lebo vám je trpezlivosti treba, aby ste si, keď vykonáte vôľu Božiu, odniesli zasľúbenie."

"BUĎ VIDIACI A POČUJÚCI, SILNÝ A VYTRVALÝ."

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film1/

"Be clearly-sighted and hear, be strong and endure."

Svetlo, Sila, vytrvalosť / Light, strength, persistence

- - -

"Ak bunka slabne, začína robiť chyby / When the cell weakens, it begins creating malformations." (rovnako aj človek... / the same for whole man: weaken_mistaken...)

-   -   -

"Vedenie štátu je hrdinstvo a priemerná morálna úroveň k tomu nestačí." Daniil Andrejev - Růže Světa

"Leading a state is heroism and the average moral level is insufficient." Daniil Andrejev (Daniel Andreev) - The Rose of the World

-   -   -

"Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň prijde váš Pán."

Matúš 24:42

"Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come."

Matthew 24:42

(Pán predpovedá skazu Jeruzalema, ráz budúceho veku a svoj príchod v sláve. - je dobre si prečítať celú túto 24. kapitolu / The Lord about the destruction of Jerusalem and future, and about His return in Glory - it'ts good to read Matthew 24th chapter, maybe this chapter is about our age too)

-   -   -

"Podľa milosti Božej, ktorá mi je daná, jako múdry staviteľ položil som základ, a iný stavia naň. Ale každý nech hľadí, jako naň stavia. Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu - jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, jaké ktoré je, sám ten oheň zkúsi. Ak ostane niečie dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu; ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude zachránený, ale tak ako skrze oheň." 1. Korintským 3:10-15

-   -   -

"V Ríme ľudia radi vidia veci nie tak ako sú, ale tak ako sa im zdá, že by mohli byť." Giacomo Casanova

"In Roma the people don't like to see things as it is, they like to see things as they think it should be." Giacomo Casanova

-   -   -

"Ako správne pomáhať? Ako odhadnúť mieru pomoci a nenechať sa zneužívať?"

1.) nepomáhať tomu, kto nechce - tým ušetríte veľa síl

2.) sledovať, či pomoc dopadá na úrodnú pôdu - sledovať a vnímať

3.) Stručnosť - žiadne dlhé rozhovory, pár viet stačí. Keď sa človek nechá zatiahnuť do rozhovoru, ten čo chce pomoc vlastne ožíva a to nám ukazuje, že svoje sily márnime zbytočne. NEDAŤ SA ZATIAHNUŤ DO DLHÉHO ROZHOVORU. Nie je ťažké prenikať k podstate duše človeka, závisí to od stavu našej vlastnej duše. Teda o svoju dušu sa máme starať najprv! "Vždy je pre mňa dôležité, aby človek, ktorému pomáham mal v živote nejaký plán." pozn. k prednáške MUDr. Jan Palouček - JAK SPRÁVNĚ POMÁHAT

https://www.youtube.com/watch?v=TgcikjoDdTo

(poznámka Biblik - človek by mal vedieť zadefinovať svoj problém, ak to nevie, spravidla je v roli obete, ktorá mu vyhovuje)

-   -   -

"Lebo ak Bôh neušetril prirodzených vetví, mohol by snáď neušetriť ani teba. Vidz tedy dobrotu i prísnosť Božiu! Na tých, ktorí padli, prísnosť, a na teba dobrota Božia, keď zostaneš v dobrote, ináče budeš aj ty vyťatý." Rimanom 11:21-22

"For if God spared not the natural branches, lest he also spare not thee. Behold therefore the goodness and severity of God: on them which fell, severity; but toward thee, goodness, if thou continue in goodness: otherwise thou also shalt be cut off." take heedhisRomans 11:21-22

-   -   -

"Náš život je ako džbán. Aby sa nám do neho zmestilo všetko, čo je dôležité, nesmieme ho zaplniť nepodstatnými vecami."

Lucie Ernestová, 16 obrázkov pre malých i veľkých

-   -   -

"SÚ DVE CESTY: CESTA TÚŽBY A CESTA SLUŽBY. SKUTOČNÉ VOĽBY, Z KTORÝCH ZOSTAVUJETE VLÁDU PREBIEHAJÚ KAŽDÝ DEŇ. / THERE ARE TWO WAYS: WAY OF DESIRE vs. WAY OF SERVICE. WHICH ONE YOU CHOOSE? REMEMBER YOUR CHOICE WIHTIN EVERY DECISION!

-   -   -

"Príde maskovaný muž s guľometom do kostola a reve: "všetci, čo sú ochotní za Krista zomrieť, nech ostanú stáť, ostaní rýchlo vypadnite von!" Kostol sa takmer vyprázdni, ostane stáť len farár a pár ľudí...  Muž sa odmaskuje, zloží zbraň a povie: "Prepáčte otče, chcel som Vás len oslobodiť od všetkých farizejov!"

"Modlitba je prejav lásky a dôvery k Bohu. Boh chce, aby sme si aj navzájom preukazovali lásku. Báť sa Boha a dodržiavať Prikázania. (Milovať a ostríhať)" Kazateľ Karol

-  -  -

"Varovať alebo zastaviť hlupáka niekedy znamená oddialiť alebo obrať ho o šancu zožať čo sial, za čo môžete byť zhora potrestaní. Hlupák hlúposť urobí aj tak a ešte vás za to nájde vinným (napr. že vy ste mu to naprogramovali, tým, že ste ho varovali a kľudne si nájde aj oveľa hlúpejšie dôvody) Pán Ježiš Kristus ľudí jasne varuje:

"Nehádžte perly sviniam!"

-  -  -

"Depresia je hnev bez elánu."

"Depression is an anger without enthusiasm."

-  -  -

"Všetko čo robíš, rob to rád."

"Love everything you do."

-  -  -

"Štatistika nie je náhradou úsudku."

"Statistics is no substitute for judgement."

Henry Clay sr., U.S. attorney and statesmant / americký obhajca a štátnik

-  -  -

"Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! Duch síce je hotový, ale telo je krehké." Matúš 26:41

"Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Matthew 26:41

-  -  -

"Don't look back, shape the future / Neobzeraj sa späť, vytvráraj budúcnosť."

(nápis na tričku / girl's T-shirt)

-  -  -

"Je len jediný spôsob a cesta ako vydržať život: stále mať úlohu na plnenie." Percival Bailey, 112. výročie americkej psychiatrickej spoločnosti / "There's only one way and one manner how to carry the life: always have some task to perform." Percival Bailey, 112. anniversary of the American psychiatric association

 

"JE ŤAŽKÉ MILOVAŤ ŽENU A SÚČASNE ROBIŤ NIEČO ROZUMNÉ."

Lev Nikolajevič Tolstoj

"IT'S HARD TO DO SOMETHING WISE WHEN YOU LOVE A WOMAN."

-  -  -

"Ak zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete, a stane sa vám." Ján 15:7

"If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you." John 15:7

-  -  -

"Obrana spočíva v intuícii, v odhade, kedy a ako sa súper chystá zaútočiť, a  schopnosti predbehnúť ho vlastným útokom." ZEMAVEK sept. 2019 str. 105

https://zemavek.sk/

-  -  -

"Chaos stojí veľa peňazí aj energie, a nakoniec na to nemá nikto. Preto každý, hoci aj najbohatší a najmocnejší diabol, ktorému sa kôli túžbe po moci podarí do chaosu uvrhnúť hoci aj celý svet, vždy musí padnúť."  12.11.2019 12:09

-  -  -

"Oltárom človeka je jeho vlastné srdce, kňazom jeho vlastná duša, ktorá sa má starať o to, aby oheň na oltári nikdy nevyhasol." časopis Sophia (18, jeseň 1998)

https://www.sophia.sk/sk/casopis-sophia?title=18.+jese%C5%88+%C2%B498

-  -  -

"A Ježiš odpovedal a začal im hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol! Lebo mnohí prijdú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých. A keď počujete o vojnách a chýry o vojnách, nestrachujte sa, lebo to musí byť, ale ešte nebude koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a budú zemetrasenia miestami, a bude bývať hlad a nepokoj." Marek 13:5-8

"And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you: For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows." Mark 13:5-8

-  -  -

"Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne; nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš odplatu bezbožných."  Žalm 91:5-8

BIBLICKÉ VAROVANIE PRED OČKOVANÍM  / BIBLICAL WARNING BEFORE ANY VACCINATION

"Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day; Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday. A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked." Psalm 91:5-8

-  -  -

Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day; 6Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday. 7A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; but it shall not come nigh thee. 8Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked.

"A človek odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, ktorý ho uzdravil. A preto prenasledovali Židia Ježiša a hľadali ho zabiť, že to učinil v sobotu. A Ježiš im odpovedal: Môj Otec pracuje až doteraz, i ja pracujem. Preto ho Židia ešte viacej hľadali zabiť, že nie len že rušil sobotu, ale že aj Boha volal svojím Otcom robiac sa rovným Bohu." Ján 5:15-18

"The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole. And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day. But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work. Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God." John 5:15-18

-  -  -

"Výchova človeka je jedna z hlavných úloh našeho života. Ten, kto sa nedokáže vychovávať sám, nemôže nikdy vychovávať svoje deti. Akákoľvek výchova znamená zásadnú zmenu charakteru a duše človeka." S.N. LAZAREV - Človek Budúcnosti 2 https://www.biblik.sk/lazarev-clovek-buducnosti/

-  -  -

"preto som priložil svoje srdce poznať múdrosť a poznať nerozum a bláznovstvo, ale som poznal, že aj to je shon po vetre; lebo kde je mnoho múdrosti, tam i mnoho hnevu, a ten, kto rozmnožuje vedomosť, rozmnožuje bolesť." Kazateľ 1:17-18

And I gave my heart to know wisdom, and to know madness and folly: I perceived that this also is vexation of spirit. For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow." Ecclesiastes 1:17-18

-  -  -

"Nenávisť, urážka, odsudzovanie - to všetko je snaha obrany, ale tej najhoršej. Energia nemá byť vydávaná na tieto samovražedné spôsoby obrany, ale na utváranie efektívnejších metód."

S.N. LAZAREV - Diagnostika Karmy 8

-  -  -

"Ak sa niekam ponáhľate, už ste sa omeškali. Omeškali ste sta v tom hlavnom. Oneskorenie má ten, kto sa ponáhľa. Je možné urobiť všetko rýchle, ale pri tom sa neponáhľať. Po ceste je možné jazdiť rýchlo, ale pokiaľ sa vnútorne začínate ponáhľať, môžu z toho byť vážne problémy. Akonáhle sa u vás objaví pocit prevahy nad ostatnými v okamihu jazdy, čakajte za krátku dobu havarijné situácie. Na ceste sú ambície oveľa nebezpečnejšie než v obyčajnom živote." S.N. LAZAREV - Diagnostika Karmy 8

-  -  -

"90% ľudí trpí komplexom menejcennosti, 90% ľudí nemá čas. A to je to najcennejšie - hodnota v sebe a usporiadanie času." Dr. Raymond Moody

https://www.youtube.com/watch?v=4ByPdSNYrCs

"90% people have inferiority complex, 90% people say they don't have time. And the most valuable thing - value yourself and the organization of your time." Dr. Raymond Moody

-  -  -

"Najvyššia filozofia je držať hubu. / The highest philosophy means shut up." František Drtikol

-  -  -

"Národ, ktorý už dvetisíc rokov všetci kritizujú, možno niekde robí chybu."

The nation being critised over two thousand years maybe something doing wrong." Henry Kissinger

-  -  -

Vtip z praxe: Príde elektrikár opraviť vedenie a na rebríku si nad tým tak krúti hlavou: "V tom bude určite nejaké huncútstvo!" Zrazu sa ozve rana, od drôtov sa blysne elektrický výbuch a elektrikár sa skydal z rebríka na zem. Pri zisťovaní, či je ešte živý sa zrazu posadí a hovorí: "Tak bolo tam to huncútstvo!"

-  -  -

"Niektorí keď ľudia niečo povedia, musíte to buď vydeliť tromi, alebo niekedy aj vynásobiť tromi." / Some people when they say something, you have to divide it by three, or sometimes multiply by three :-)

-  -  -

"Náboženské vyznania, sú putá slobodného ľudského ducha, sú zotročením božskej iskry, ktorá prebýva v človeku." cit. z knihy Abd-ru-shin POSOLSTVO GRÁLU

https://www.abdrushin.szm.com/ars1.html

-  -  -

"Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboly obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň. Lebo prijde jako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka" Lukáš 21:33-36

"Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man." Luke 21:33-36

-  -  -

"A že mŕtvi vstávajú z mŕtvych, to aj Mojžiš ukázal pri onom kri, keď nazýva Pána Bohom Abrahámovým, Bohom Izákovým a Bohom Jakobovým. Nuž a Bôh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo jemu všetci žijú." Lukáš 20:37-38

(Ľudia by lepšie urobili, keby sa pri tých hroboch modlili za živých a nie za mŕtvych. 1.11.2019)

"Now that the dead are raised, even Moses shewed at the bush, when he calleth the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. For he is not a God of the dead, but of the living: for all live unto him." Luke 20:37-38

-  -  -

"Chcete aby veci išli hladko a samé od seba? (alebo aspoň aby vôbec išli?)

Musíte sa sprítomniť."

You wanna keep things going light and smoothly? You have know, how to living in "NOW".  31.10.2019 11:59

-  -  -

"Ktokoľvek by hľadal zachrániť svoju dušu, ztratí ju; a ktokoľvek by ju ztratil, splodí ju k životu." Pán Ježiš Kristus (Luk 17:33)

"Nebo kdož by koli hledal život svůj zachovati, ztratíť jej; a kdož by jej koli ztratil, obživíť jej." (Luk 17:33 - český kralický preklad)

"Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it." (Luke 17:33)

-  -  -

"Keď sa delíte o svoje problémy a emócie, nesmiete rátať s ľútosťou, súcitom a nepremeňovať sa na upíra." S.N. Lazarev, Diagnostika Karmy 8

"When you share your problems and emotions, don't wait others feeling sorry for you, nor compassion - please do not make yourself a vampire." S.N. LAZAREV, Diagnostics of Karma 8

-  -  -

"Nemôžete učiť ľudí ako odolať droge, lebo "droga" je ilúzia v ich hlave."

"You cannot teach people how to resist the drug temptation, because "drug" is an illusion in their head." (modern therapy and psychiatry is making illusions as real, that's completely wrong thinking, because they're teaching people considering unreal as real)

-  -  -

"ZDROJE DEPRESIE SPOČÍVAJÚ V KONCENTRÁCII LEN NA SAMÉHO SEBA, SVOJE TÚŽBY, V STAROSTIACH IBA O SVOJU OSOBU." "ČÍM VIAC VYDÁVAME ENERGIU, TÝM VIAC JEJ K NÁM PRICHÁDZA. TEDA, O KOĽKO VIAC ENERGIE LÁSKY, VRELOSTI, STAROSTLIVOSTI A TVORIVOSTI DÁVAME, O TOĽKO ZDRAVŠIA JE DUŠA A TELO." - - - S.N. LAZAREV, Diagnostika Karmy 9 https://www.biblik.sk/products/diagnostika-karmy-9/

-  -  -

"Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu." Rimanom 14:17

"For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost." Romans 14:17

-  -  -

"Keby tvoj zákon nebol mojou rozkošou, už by som bol dávno zahynul vo svojom trápení. Nikdy nezabudnem tvojich nariadení, lebo nimi si ma obživil. Tvoj som ja; zachráň ma, lebo zpytujem tvoje nariadenia." Žalm 119:92-94

"Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction.

I will never forget thy precepts: for with them thou hast quickened me.

I am thine, save me; for I have sought thy precepts.

The wicked have waited for me to destroy me: but I will consider thy testimonies."

Psalms 119:92-95

-  -  -

Nehovorte len že ste čítali knihy. Ukážte, že ste sa skrze nenaučili lepšie myslieť, rozlišovať veci a uvažovať. Knihy sú tréningovými závažiami pre našu myseľ. Sú veľmi nápomocné, ale bolo by veľkou chybou predpokladať, že ste urobili pokrok len tým, že ste jej obsah prijali za svoj.“ – Epictetus

Svet je stvorený zo slov a keď poznáte slová, z ktorých je vytvorený, môžete z neho urobiť čokoľvek chcete.“ – Terence McKenna

Posledných 33 rokov som sa pozeral každé ráno do zrkadla a pýtal sa: ‘Ak by bol dnešný deň mojím posledným, robil by som to, čo dnes budem robiť?‘ A keď bola odpoveď nie nasledovala príliš často po sebe, vedel som, že niečo musím zmeniť. “ – Steve Jobs

 

"A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska."

1.Korinťanom 13:13

A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.

"And now, those three: faith, hope and love is all that remains! But the greatest of all is love."

 1. Corinthians 13:13  (interpretation by Biblik)

-  -  -

"Nespokojnosť so sebou samým, neprijatie svojho osudu, sebaužieranie, skľúčenosť - to všetko sú zárodky budúcich vážnych chorôb a nešťastia." S.N. LAZAREV, UZDRAVENIE DUŠE

_____________________________________

"Končí sa deň, čo žil som preň,

zajtra príde ďalší,

dúfam, že bude krajší." Miro 25.10.2019

-  -  -

"Dôležité je strážiť si pevné psychické zdravie, jednostaj o sebe rozmýšľať, hľadať sa, zistiť, kto som, v čom je moja sila, ktorou pôsobím na okolie. Vedieť presne čo chcem, či práca, ktorú vykonávam, je odrazom mojej sebaralizácie. Pochopiť svoje umelecké i ľudské poslanie. Speváci, ktorí vystupujú pred publikom, sa musia zaujímať o okolitý svet, ktorý síce netvorí podstatu ich profesie, ale pomáha im orientovať sa v nej."

"Myslím si, že najdôležitejšie je chytiť svetlo slnečného dňa a dobre si ho držať pri srdci pre časy, keď práve nebude svietiť Slnko." Karel Gott

-   -   -

"Jedna z najhorších vecí je, keď sa sedliak stane pánom! Vidíme rýchlokvasených miliardárov, čo sa stane, keď sa niekto na grajciari narodí a zrazu príde k zlatke. Buď hneď všetko rozfláka, alebo si pomyslí, že s trochou sebazaprenia by mohol aj on, nejaký Tono z Pereslavy ovládnuť svet! Obykle zostane v duši sedliakom a hrubým primitívom aj tak, ale na vonok sa radšej naučí pre mrzký zisk tváriť ako pán! A oni chcú teraz vládnuť a pred takýmito ich ambíciami nech Boh ochraňuje Slovensko! Lebo je zlá vec pre takéhoto človeka, keď príde k peniazom a ešte horšia, keď chce prevziať moc." 24.10.2019 17:07

-   -   -

"Učinil si to, aby sme boli svojim súsedom za potupu, za posmech a za útržku tým, ktorí bývajú vôkol nás. Učinil si nás porekadlom medzi pohanmi a spôsobil si to, aby medzi národami krútili hlavou nad nami. Každý deň je môj stud predo mnou, a hanba mojej tvári ma pokrýva pre hlas potupujúceho a rúhajúceho sa, pre zlostnú tvár nepriateľa a pomstiaceho sa." Žalm 44:14-17

"Thou makest us a reproach to our neighbours, a scorn and a derision to them that are round about us. Thou makest us a byword among the heathen, a shaking of the head among the people. My confusion is continually before me, and the shame of my face hath covered me, For the voice of him that reproacheth and blasphemeth; by reason of the enemy and avenger."

Psalms 44:13-16

-   -   -

Abd-ru-shin, Posolstvo Grálu

https://www.abdrushin.szm.com/ars1.html

"Poctivé chcenie k dobrému, lepšiemu, ktorému sa dostáva väčšej sily hlboko precítenou modlidbou, prináša spásu!"

Abd-ru-shin, Posolstvo Grálu, úryvok z kapitoly Vzostup

"Therefore free yourselves! Do not delay a single hour in setting a limit to this enforced atonement! The honest volition for what is good, for something better, reinforced by a truly heartfelt prayer, will bring redemption!" Abd-ru-shin, In the Light of the Truth, Ascent

https://www.abdrushin.us/in-the-light-of-truth/grail-message-by-abdrushin-004.php

- - -

"Najhorší kúsok, aký môže nadanému mladíkovy osud vykonať, je učiniť ho závislým na hlupákovi." "The worst job what can the fate do for a young man is some kind of addiction to a dumb one." Giacomo Casanova

"Každý deň nám nejaký jav dokazuje našu nevedomosť." "Everyday some situation will proove our unawareness." Giacomo Casanova

- - -

"To vyžaduje inteligenci nezbohatnout. Dnes dokáže peníze vyděla